Obavijesti arrow Istorijat
Trenutno Online:
Trenutno imamo 18 posjetioca online
Advokatska - odvjetnička komora Federacije BiH danas Printaj E-mail
ImageDonošenjem Zakona o advokaturi - odvjetništvu FBIH 2002 godine / Sl. Novine FBIH broj 25/02 i 29/03 /, advokatura-odvjetništvo je nezavisna i samostalna profesionalna djelatnost koja funkcionira u skladu sa ovim Zakonom i propisima donesenim na osnovu Zakona.
 Advokatsku djelatnost kao profesionalnu djelatnost vrše advokati kao pojedinci koji moraju biti upisani u Imenik advokata AKFBIH /obavezno članstvo/.Advokati u svrhu zajedničkog vršenja profesije mogu formirati zajedničku advokatsku kancelariju i advokatsko društvo.Advokat ne smije obavljati djelatnosti koje su nespojive sa ugledom i neovisnošću advokatske djelatnosti.
Advokatska komora FBIH u okviru Ustava BIH, Ustava FBIH i drugih propisa  i svojih opštih akata, štiti prava i interese advokata.
 Advokatska komora FBIH ima ukupno 780 advokata i 160 advokatskih pripravnika.
Advokatsku komoru Federacije BIH koja ima svojstvo pravnog lica čine pet Regionalnih advokatskih komora: Bihać, Mostar, Sarajevo, Tuzla i Zenica, koje takođe imaju svojstvo pravnog  lica. Advokati se obavezno učlanjuju u jednu od Regionalnih advokatskih komora, prema sjedištu njihove kancelarije. AKFBIH potvrđuje postojanje uvjeta za upis u Imenik advokata / verifikaciona komisija / čime se stiče članstvo u AKFBIH.Nakon upisa u Imenik advokata i položene svečane zakletve advokat ima pravo zastupanja.
Advokatski pripravnici se udružuju u Organizaciju advokatskih pripravnika u okviru AKFBIH.
AKFBIH predstavlja i zastupa sve advokate sa teritorije Federacije BIH pred federalnim tijelima i institucijama.Advokatsku komoru FBIH predstavlja i zastupa njen Predsjednik.
Organi  AKFBIH su : Skupština, Upravni odbor, Predsjednik i Potpredsjednik, Nadzorni odbor, Disciplinski sud i disciplinski tužilac, komisija za advokatske ispite i drugi organi i komisije utvrđene Statutom AKFBIH.

 Skupština donosi Staut, Kodeks advokatske etike, Disciplinski pravilnik, a predlaže Tarifu o nagradama i naknadi troškova za rad advokata, koju Ministarstvo pravde FBIH odobrava.
Mandat organa AKFBIH traje četiri godine.
AKFBIH vodi Imenik advokata, advokatskih pripravnika, stručnih saradnika i advokatskih društava a imenici su javne knjige.
Advokatska komora FBIH je članica Međunarodne unije advokata /Union Internationales Avocats/
Posljednji update ( Srijeda, 04 Maj 2005 )
< Prev   Next >