Obavijesti
Trenutno Online:
Trenutno imamo 8 posjetioca online

Statut Odvjetnicke komore FBiH Printaj E-mail

Na temelju članka 12. stavak 4. i članka 13. stavak 6. Zakona o odvjetništvu Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/02, 29/03, 18/05 i 68/05), Skupština Odvjetničke komore Federacije BiH je dana 9. travnja 2011. usvojila Izmjene i dopune Statuta AKFBiH, a Upravni odbor Odvjetničke komore Federacije BiH sačinjava i objavljuje Prečišćen tekst:

 

S  T  A  T  U  T

 

Odvjetničke komore Federacije Bosne i Hercegovine

 

                                                         - prečišćeni tekst -

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Odvjetnička komora FBiH je asocijacija odvjetnika koji imaju sjedište odvjetničkih ureda, odnosno odvjetničkih društava na teritoriju Federacije BIH.

Odvjetnici stječu članstvo u Odvjetničkoj komori FBiH obveznim udruživanjem u regionalnu odvjetničku komoru prema sjedištu odvjetničkog ureda, odnosno odvjetničkog društva.

Odvjetničku komoru FBiH uz odvjetnike čine i odvjetnički stručni suradnici i odvjetnički pripravnici.

Odvjetnički stručni suradnici se mogu udružiti u posebnu organizaciju odvjetničkih stručnih suradnika pri Odvjetničkoj komori Federacije BiH. Kada broj upisanih odvjetničkih stručnih suradnika u Imenik odvjetničkih stručnih suradnika pređe 50 (pedeset), udruživanje je obvezno.

Odvjetnički pripravnici se obvezno udružuju u posebnu organizaciju odvjetničkih pripravnika pri Odvjetničkoj komori FBiH.

 

Članak 2.

 

Odvjetnička komora FBiH osnovana je Zakonom o odvjetništvu Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Odvjetničku komoru FBiH čine:

 

1)      Regionalna advokatska komora Sarajevo (formira se za područje kantona Sarajevo i Bosansko – podrinjskog kantona);

2)      Regionalna advokatska - odvjetnička komora Mostar (formira se za područje Hercegovačko – neretvanskog kantona, Zapadnohercegovačkog kantona i kantona br. 10);

3)      Regionalna advokatska komora Tuzla (formira se za područje Tuzlanskog kantona i  Posavskog kantona);

4)      Regionalna advokatska komora Zenica (formira se za područje Zeničko-Dobojskog kantona i Srednjobosanskog kantona);

5)      Regionalna advokatska komora Bihać (formira se za područje Unsko-Sanskog kantona).

(dalje u tekstu: regionalne odvjetničke komore)

 

Odvjetnička komora FBiH ima svojstvo pravne osobe.

 

Sjedište Odvjetničke komore FBiH je u Sarajevu.

 

Odvjetnička komora FBiH ima pečat čiju veličinu, oblik i sadržaj utvrđuje Upravni odbor komore.

Odvjetnička komora FBiH ima svoj znak čiji sadržaj, izgled i oblik utvrđuje Upravni odbor komore.

Regionalne odvjetničke komore su dužne imati isti znak kao i Odvjetnička komora Federacije BiH. U novčanom poslovanju Komore potpisnik je predsjednik Upravnog odbora. Upravni odbor određuje još dva potpisnika koja zamjenjuju predsjednika u slučajevima njegove odsutnosti.

 

U novčanom poslovanju Komoru potpisnici su zajedno dva člana Upravnog odbora, koje Upravni odbor za to ovlasti.

 

Članak 3.

 

Odvjetničku komoru FBiH predstavlja i zastupa predsjednik Odvjetničke komore FBiH, a u njegovom odsustvu potpredsjednik Odvjetničke komore FBiH.

 

Članak 4.

 

Odvjetnička komora FBiH predstavlja i zastupa sve odvjetnike, stručne suradnike i odvjetničke pripravnike s teritorija FBiH pred federalnim tijelima i institucijama, proučava odnose, pojave u društvu i utjecaj društvenih odnosa na položaj i rad odvjetništva, kao samostalne i nezavisne djelatnosti, te obavještava organe društvene zajednice i državne organe o uočenim društvenim pojavama, posebno u zakonodavnoj djelatnosti i primjeni Zakona i drugih propisa, a sve u cilju svestrane i potpune zaštite pravnim sustavom garantiranih prava i sloboda, imovinskih i drugih interesa građana i drugih subjekata, te u tom cilju naročito obavlja sljedeće zadatke:

 

-          u okviru Ustava BiH, Ustava FBiH, Zakona o odvjetništvu FBiH i drugih propisa i svojih općih akata štiti prava i interese odvjetnika, zajedničkih odvjetničkih ureda, odvjetničkih društava, odvjetničkih stručnih suradnika i odvjetničkih pripravnika;

-          donosi odluke u vezi sa stjecanjem prava na bavljenje odvjetničkom djelatnošću i djelatnošću odvjetničkih stručnih suradnika i odvjetničkih pripravnika;

-          brine se o očuvanju samostalnosti, neovisnosti i ugleda odvjetništva;

-          vrši nadzor u pogledu ispunjavanja obveza i dužnosti odvjetnika, odvjetničkih stručnih suradnika i odvjetničkih pripravnika utvrđenih Zakonom o odvjetništvu FBiH, Statutom i Kodeksom odvjetničke etike;

-          organizira i osigurava stručno usavršavanje odvjetnika i nadgleda obuku odvjetničkih stručnih suradnika i odvjetničkih pripravnika;

-          poduzima potrebne mjere radi razvijanja profesionalne etike u radu odvjetnika, odvjetničkih stručnih suradnika i odvjetničkih pripravnika i njihovim međusobnim odnosima.

II.  STJECANJE PRAVA NA OBAVLJANJE ODVJETNIČKE DJELATNOSTI

 

Članak  5.

 

(1) Pravo na obavljanje odvjetničke djelatnosti stječe se donošenjem konačnog rješenja o upisu u Imenik odvjetnika Odvjetničke komore FBiH.

 

(2) Zahtjev za upis u Imenik odvjetnika podnosi se nadležnoj regionalnoj odvjetničkoj komori, prema namjeravanom sjedištu odvjetničkog ureda podnosioca zahtjeva ili sjedištu odvjetničkog društva. Regionalna odvjetnička komora kojoj je zahtjev za upis odvjetnika podnesen dužna je u roku od 30 dana od dana zaprimljenog zahtjeva, svojim rješenjem utvrditi postojanje zakonskih uvjeta za upis u Imenik odvjetnika i istim rješenjem izvršiti upis u Imenik odvjetnika Odvjetničke komore FBiH.

 

(3) Ukoliko regionalna odvjetnička komora odbije zahtjev za upis u Imenik odvjetnika, podnosilac zahtjeva protiv tog rješenja može u roku od 15 dana podnijeti žalbu Odvjetničkoj komori FBiH.

 

(4) Rješenje o upisu u Imenik odvjetnika iz stavka 2. ovoga članka, regionalna odvjetnička komora dostavlja odmah, a najdalje u roku od 8 dana od dana donošenja rješenja o upisu, Odvjetničkoj komori FBiH koja je dužna da, u roku od 30 dana od dana prijema rješenja i spisa, donese rješenje o utvrđivanju postojanja uvjeta i o upisu u Imenik odvjetnika.

 

(5) Ukoliko u postupku verifikacije postojanja uvjeta za upis u Imenik odvjetnika Odvjetnička komora FBiH utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti za upis u Imenik odvjetnika, svojim rješenjem poništit će rješenje regionalne odvjetničke komore i odbiti zahtjev za upis u Imenik odvjetnika ili, prema potrebi, ukinuti rješenje regionalne odvjetničke komore o upisu i predmet vratiti regionalnoj komori na ponovni postupak.

 

(6) Protiv konačnog rješenja Odvjetničke komore FBiH, kojim se zahtjev za upis u Imenik odvjetnika odbija, može se u roku od 30 dana pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.

 

Članak 6.

 

(1) Jedinstven Imenik odvjetnika u Federaciji Bosne i Hercegovine vodi se u Odvjetničkoj komori FBiH, a regionalne odvjetničke komore vode Imenike odvjetnika za odvjetnike sa sjedištem na svom području.

 

(2) Imenik odvjetnika je javna knjiga s podacima koji imaju značaj službene evidencije, a izvodi iz te evidencije imaju svojstvo javne isprave.

 

(3) Odvjetnik može otpočeti s obavljanjem odvjetničke djelatnosti nakon dobivanja verificiranog rješenja o upisu u Imenik odvjetnika i davanja svečane izjave. Svečanu izjavu odvjetnik je dužan dati najdalje u roku od 15 dana od dana dobivanja verificiranog rješenja o upisu u Imenik odvjetnika.

 

(4)  Svečana izjava daje se pred predsjednikom Odvjetničke komore Federacije BiH. Tekst svečane izjave glasi:

“svečano izjavljujem da ću odvjetničku djelatnost obavljati savjesno i stručno, da ću se u svom radu pridržavati Ustava BiH, Ustava FBiH, Zakona, Statuta odvjetničkih komora i Kodeksa profesionalne etike i Povelje o osnovnim načelima Europske odvjetničke profesije i Kodeksa ponašanja Europskih odvjetnika, te da ću u svom radu štititi ugled odvjetništva i izvršavati sve obveze prema Odvjetničkoj komori FBiH”.

 

(5) Odvjetnička komora Federacije Bosne i Hercegovine, najkasnije u roku od 30 dana, dostavlja potpisanu svečanu izjavu regionalnoj odvjetničkoj komori koja je izvršila upis davaoca svečane izjave u Imenik odvjetnika.

 

Članak 7.

 

(1) Odlučivanje o zahtjevu za upis u Imenik odvjetnika je u nadležnosti Upravnog odbora regionalne odvjetničke komore, a ocjenu postojanja uvjeta, po donošenju rješenja o upisu regionalne odvjetničke komore, u smislu članka 5. ovoga Statuta, vrši Komisija za Verifikaciju upisa koju osniva Upravni odbor Odvjetničke komore FBiH.

 

(2) Ukoliko je prije donošenja rješenja o upisu u Imenik odvjetnika, odnosno prije verifikacije postojanja uvjeta za upis od strane Odvjetničke komore FBiH, protiv podnosioca zahtjeva pokrenut krivični postupak za djelo koje bi podnosioca zahtjeva činilo nedostojnim za obavljanje odvjetničke djelatnosti, postupak za upis će se prekinuti. O prekidu postupka upisa u Imenik odvjetnika nadležni organ Odvjetničke komore donosi pismeni zaključak protiv kojeg je dopuštena žalba Odvjetničkoj komori FBiH u roku od 15 dana od dana dobivanja pismenog otpravka zaključka. Ukoliko su ispunjeni uvjeti, a regionalne komore ne donesu zaključak o prekidu postupka, za njegovo donošenje je ovlašten nadležni organ Odvjetničke komore FBiH. Protiv tog zaključka može se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana, kod nadležnog suda.

 

Članak 8.

 

(1) Ako je zahtjev za upis u Imenik odvjetnika pravomoćno odbijen zbog nepostojanja uvjeta za upis, novi zahtjev se može podnijeti odmah po stjecanju uvjeta za upis u Imenik odvjetnika.

 

(2) Ako je zahtjev za upis u Imenik odvjetnika pravomoćno odbijen zbog neispunjenja uvjeta iz točke 8. članka 18. Zakona o odvjetništvu FBiH, novi zahtjev se može podnijeti nakon isteka roka od dvije (2) godine od dana pravomoćnosti rješenja kojim je raniji zahtjev bio odbijen.

                                                          

Članak 9.

 

(1)  Ukoliko se utvrdi da je u postupku upisa u Imenik odvjetnika podnosilac dao neistinite podatke ili priložio neistinite isprave, postupak upisa će se obnoviti po službenoj dužnosti, rješenje o upisu u Imenik odvjetnika poništiti i zahtjev za upis odbiti.

 

(2) Protiv rješenja regionalne odvjetničke komore, donesenom u postupku obnove upisa u Imenik odvjetnika iz prethodnog stavka, dopuštena je žalba Odvjetničkoj komori FBiH, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Protiv rješenja Odvjetničke komore FBiH donesenog u postupku obnove upisa, može se u roku od 30 dana pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.

 

(3) Inicijativu za obnovu postupka upisa može podnijeti, po saznanju razloga za obnovu, svaki organ regionalnih ili Odvjetničke komore FBiH.

 

 

III. ODVJETNIČKI STRUČNI SURADNICI

 

Članak 10.

 

Odvjetnički stručni suradnici zaposleni kod odvjetnika, u zajedničkoj odvjetničkoj kancelariji ili odvjetničkom društvu, obavljaju djelatnost pružanja pravne pomoći na način i u granicama određenim Zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Odvjetničke komore F BiH.

Obavljanje prakse odvjetničkom stručnom suradniku nije dopušteno kod odvjetnika koji nema najmanje 3 (tri) godine staža u obavljanju odvjetničke djelatnosti, kao ni u zajedničkoj odvjetničkoj kancelariji i odvjetničkom društvu, u kojem najmanje jedan (1) odvjetnik ne obavlja odvjetničku djelatnost najmanje 3 (tri) godine.

 

Članak 11.

 

Svojstvo odvjetničkog stručnog suradnika stječe se upisom u Imenik odvjetničkih stručnih suradnika Odvjetničke komore FBiH, po istom postupku predviđenim za upis odvjetnika u Imenik odvjetnika.

Pravo na upis u Imenik stručnih suradnika Odvjetničke komore FBiH ima ona osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

-          da je državljanin Bosne i Hercegovine,

-          da je diplomirao na bilo kojem Pravnom fakultetu u BiH ili u bivšoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji do 22. svibnja 1992., a ako je diplomirao na Pravnom fakultetu druge države, ovaj uvjet stječe nakon nostrifikacije diplome od nadležnog federalnog organa uprave,

-          da je diplomirao na Pravnom fakultetu u Bosni i Hercegovini s četverogodišnjim studijem ili završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija pravnog fakulteta koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS bodova, odnosno da je diplomirao na nekom od Pravnih fakulteta u bivšoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji do 22. svibnja 1992., a ako je diplomirao na Pravnom fakultetu druge države, ovaj uvjet stječe nakon nostrifikacije diplome kod nadležnog organa sukladno Zakonu.

-          da nije osuđivan na kaznu zatvora za djela protiv uređenja i sigurnosti, za kaznena djela protiv čovječnosti ili međunarodnog prava, protiv službene ili druge odgovorne dužnosti ili za drugo kazneno djelo izvršeno iz koristoljublja ili drugih niskih pobuda, osim ako je proteklo pet godina od izdržane, oproštene ili zastarjele kazne.

-          da nije osuđivan na kaznu zatvora:

-          zbog izvršenog kaznenog djela ili ako je proglašen krivim za kazneno djelo koje ga čini nepodobnim za vršenje odvjetničke djelatnosti

-          da je intelektualno i fizički sposoban da obavlja odvjetničku djelatnost

-          da posjeduje profesionalnu nepristranost, visoke moralne kvalitete i dokazanu stručnu sposobnost te da ima odgovarajuću obuku i stručnu spremu

-          da njegovo ponašanje u sudu ili tužiteljstvu i izvan suda i tužiteljstva ne šteti ugledu vršenja odvjetničke djelatnosti.

-          da nije u radnom odnosu;

-          da je dostojan obavljanja djelatnosti stručnog suradnika i da u ranijem ponašanju te osobe ne postoje postupci koji bi ukazivali da će štetiti ugledu odvjetništva ili da neće savjesno obavljati poslove koje može obavljati po Zakonu o odvjetništvu.

 

Članak 12.

 

Uz zahtjev za upis u Imenik stručnih suradnika, pored dokaza o postojanju općih uvjeta za stjecanje svojstva odvjetničkog stručnog suradnika, prilaže se pismena suglasnost odvjetnika, zajedničkog odvjetničkog ureda odnosno odvjetničkog društva kod kojeg će stručni suradnik biti zaposlen.

Nakon donošenja rješenja o upisu u Imenik odvjetničkih stručnih suradnika, stručni suradnik ne može otpočeti s obavljanjem djelatnosti prije nego što dostavi regionalnoj odvjetničkoj komori ugovor o radu zaključen s odvjetnikom, odnosno zajedničkim odvjetničkim uredom ili odvjetničkim društvom kod kojeg će obavljati djelatnost, a sve u roku od 8 dana.

Ukoliko bezuspješno protekne rok iz prethodnog stavka ovoga članka, nadležni organ regionalne odvjetničke komore stavit će izvan snage rješenje o upisu u Imenik odvjetničkih stručnih suradnika.

 

Članak 13.

 

Odvjetnički stručni suradnik briše se iz Imenika odvjetničkih stručnih suradnika:

-          prestankom ugovora o radu;

-          na zahtjev odvjetničkog stručnog suradnika;

-          zasnivanjem radnog odnosa kod drugog poslodavca;

-          izricanjem disciplinske mjere kojom se odvjetničkom stručnom suradniku zabranjuje obavljanje djelatnosti;

-          u slučaju iz članka 46. stavak 1. točka 10. Zakona o odvjetništvu.

 

Članak 14.

 

Poslije upisa u Imenik odvjetničkih stručnih suradnika, stručni suradnik može izvršiti promjenu odvjetničkog ureda ili odvjetničkog društva kod kojeg će nastaviti s radom, uz prethodni raskid ugovora o radu s odvjetnikom odnosno odvjetničkim društvom kod kojeg je bio zaposlen i zaključuje ugovor o radu s odvjetnikom, odnosno odvjetničkim društvom kod kojeg nastavlja s radom.

Nastale promjene u smislu prethodnog stavka evidentiraju se nakon provjere u Imeniku stručnih suradnika Odvjetničke komore FBiH.

IV.   STJECANJE SVOJSTVA ODVJETNIČKOG PRIPRAVNIKA

 

Članak 15.

 

Svojstvo odvjetničkog pripravnika stječe se upisom u Imenik odvjetničkih pripravnika Odvjetničke komore FBiH.

 

Članak 16.

 

(1) Upis u Imenik odvjetničkih pripravnika obavlja se po istom postupku po kojem se vrši i upis u Imenik odvjetnika (članak 7. ovog Statuta).

 

(2) Uz zahtjev za upis u Imenik odvjetničkih pripravnika, pored dokaza o postojanju općih uvjeta za stjecanje svojstva odvjetničkog pripravnika (članak 51. Zakona o odvjetništvu) prilaže se pismena suglasnost odvjetnika - principala kod kojeg će pripravnik obavljati pripravničku praksu.

 

(3) Nakon donošenja rješenja o upisu u Imenik odvjetničkih pripravnika, odvjetnički pripravnik ne može otpočeti s obavljanjem pripravničke prakse prije nego što dostavi Odvjetničkoj komori FBiH ugovor o radu s odvjetnikom kod kojeg će obavljati pripravničku praksu.

 

(4) Pripravnička praksa odvjetničkog pripravnika traje četiri (4) godine.

Upravni odbor Odvjetničke komore Federacije BiH može iznimno, u opravdanim slučajevima, rješenjem Odvjetničke komore Federacije BiH produljiti trajanje pripravničke prakse najviše još jednu (1) godinu.

 

(5) Nakon polaganja pravosudnog ispita, pripravnik može nastaviti raditi kao odvjetnički pripravnik s položenim pravosudnim ispitom, do stjecanja uvjeta za upis u Imenik odvjetnika ili zatražiti upis u Imenik stručnih suradnika.

 

 

V.  IMENICI I REGISTRI KOJE VODI ODVJETNIČKA KOMORA FBIH

 

Članak 17.

 

(1) Odvjetnička komora FBiH vodi Imenik odvjetnika, Imenik odvjetničkih stručnih suradnika, Imenik odvjetničkih pripravnika, Imenik odvjetničkih društava i evidenciju zajedničkih odvjetničkih kancelarija.

 

(2) Imenici iz prethodnog stavka su javne knjige, a potvrde i uvjerenja o činjenicama i podacima iz Imenika koje izdaje Odvjetnička komora FBiH imaju značaj javnih isprava.


Članak 18.

 

Prilikom osnivanja odvjetničkog društva kao pravne osobe, prije njegovog upisa u registar gospodarskih društava nadležnog suda, Upravni odbor Odvjetničke komore FBiH svojim rješenjem utvrđuje je li ugovor o osnivanju odvjetničkog društva kao pravne osobe u skladu sa Zakonom o odvjetništvu, Statutom, Kodeksom profesionalne etike, kao i drugim općim aktima regionalne i Odvjetničke komore FBiH.

 

Članak 19.

 

(1) Upis u Imenik odvjetničkih društava Odvjetničke komore FBiH vrši se na temelju zahtjeva osnivača koje se podnosi u roku od 8 dana, od dana prijema rješenja o upisu u registar gospodarskih društava nadležnog suda.

 

(2) Odvjetnička komora FBiH je dužna izvršiti upis u Imenik odvjetničkih društava, u roku od 8 dana od dana prijema zahtjeva za upis, te o tome donijeti rješenje i dostaviti ga podnosiocu zahtjeva.

 

(3) Ukoliko Odvjetnička komora FBiH ne donese rješenje u roku iz stavka 2 ovoga članka i isto ne dostavi podnosiocu zahtjeva za upis, smatrat će se da je upis u Imenik odvjetničkih društava izvršen.

                                                            

Članak 20.

 

(1) U Imenik odvjetnika Odvjetničke komore FBiH upisuju se osobni podaci odvjetnika, datum diplomiranja na pravnom fakultetu, datum polaganja pravosudnog ispita, datum polaganja odvjetničkog ispita, broj i datum rješenja o upisu u Imenik odvjetnika, dan davanja svečane izjave odvjetnika, sjedište odvjetničkog ureda odvjetnika, dan i osnova brisanja iz Imenika odvjetnika, podaci o likvidatoru ureda, podaci o obavljanju funkcija u izbornim organima komore, te podaci o izricanju disciplinskih mjera, privremenoj zabrani obavljanja odvjetničke djelatnosti i drugi bitni podaci.

 

(2) U Imenik odvjetničkih društava upisuje se broj i datum rješenja Odvjetničke komore FBiH o prethodnoj suglasnosti za osnivanje odvjetničkog društva (članak 39. st. 1. Zakona o odvjetništvu FBiH), broj i datum rješenja o upisu društva u registar nadležnog suda, te broj i datum upisa društva u Imenik odvjetničkih društava Odvjetničke komore FBiH.

 

(3) U Imenik odvjetničkih društava se upisuje i prestanak rada društva, podaci o članovima društva, pristupanje osnivačkom ugovoru novih članova, istupanje iz društva i drugi bitni podaci.

 

Članak 21.

 

U Imenik odvjetničkih stručnih suradnika upisuju se njegovi osobni podaci (ime, prezime, jedinstveni matični broj građana), ime, prezime i sjedište ureda odvjetnika, naziv imena i prezimena članova i sjedište zajedničkog odvjetničkog ureda, odnosno tvrtka i sjedište odvjetničkog društva-poslodavca, datum položenog pravosudnog ispita, podaci o izrečenim disciplinskim mjerama za vrijeme trajanja radnog odnosa u svojstvu odvjetničkog stručnog suradnika, vršenju funkcija u organizaciji odvjetničkih stručnih suradnika, datum i osnova brisanja iz Imenika i drugi podaci od značaja za obavljanje prakse odvjetničkih stručnih suradnika.

 

Članak 22.

 

U Imenik odvjetničkih pripravnika Odvjetničke komore FBiH upisuju se osobni podaci pripravnika, ime i prezime odvjetnika - principala, početak i završetak pripravničke prakse, podaci o produljenju pripravničke prakse, datum položenog pravosudnog ispita, podaci o disciplinskim mjerama za vrijeme pripravničke prakse, podaci o obavljanju funkcija u organizaciji odvjetničkih pripravnika Odvjetničke komore FBiH i drugi podaci od značaja za obavljanje pripravničke prakse.

 

 

VI. PRAVA I DUŽNOSTI ODVJETNIKA, ODVJETNIČKIH STRUČNIH SURADNIKA I ODVJETNIČKIH PRIPRAVNIKA

 

A.  A d v o k a t i

 

Članak 23.

 

(1)     Sukladno Zakonu, Statutu, kao i drugim općim aktima Odvjetničke komore FBiH i regionalnih odvjetničkih komora, odvjetnik ima pravo sudjelovati u radu organa komora, uključujući i pravo da bira organe komore i bude u njih biran.

 

(2)     Dužnost je odvjetnika da savjesno i odgovorno vrši funkcije u organima i tijelima odvjetničke komore, u koje je biran ili imenovan. Nesavjesno, nemarno ili neodgovorno obavljanje dužnosti na funkcijama na koje je izabran ili imenovan u organima komore, predstavlja težu povredu odvjetničke dužnosti.

 

Članak 24.

 

Na zahtjev organa Odvjetničke komore FBiH i regionalnih komora, odvjetnik je dužan davati tražene podatke i obavijesti koje se odnose na obavljanje odvjetničkih poslova, izuzev podataka koji po Kodeksu profesionalne etike predstavljaju odvjetničku tajnu.

 

Članak 25.

 

(1) U slučajevima kada je za vrijeme bolesti ili drugih opravdanih razloga spriječen da obavlja odvjetničku djelatnost, odvjetnik je dužan odrediti zamjenika iz redova odvjetnika.

 

(2) O uvjetima zamjenjivanja, u smislu prethodnog stavka, zaključuje se pismeni sporazum između odvjetnika koji zamjenjuje i odvjetnika kod kojeg je nastao razlog spriječenosti za obavljanje odvjetničke djelatnosti. Ovaj sporazum se dostavlja nadležnom organu regionalne odvjetničke komore.

 

(3) Ukoliko odvjetnik ne odredi zamjenika za vrijeme privremene spriječenosti obavljanja odvjetničke djelatnosti, nadležni organ regionalne odvjetničke komore dužan je, odmah po saznanju za razlog spriječenosti, odrediti zamjenika iz redova odvjetnika sa sjedištem na teritoriju regionalne komore i utvrditi uvjete pod kojima će se obavljati zamjenjivanje, te o tome izvijestiti Odvjetničku komoru FBiH.

 

Članak 26.

 

Odvjetnik je dužan prijaviti regionalnoj odvjetničkoj komori svaku promjenu u pogledu oblika vršenja odvjetničke djelatnosti kao i promjenu sjedišta odvjetničke kancelarije u roku od 8 dana od dana nastale promjene.

 

Članak 27.

 

(1) Odvjetnik, zajednički odvjetnički ured ili odvjetničko društvo su ovlašteni informirati javnost o obavljanju odvjetničke djelatnosti. Ovakvo informiranje se može vršiti isključivo pod uvjetima definiranim ovim statutom i Kodeksom odvjetničke etike.

(2) Odvjetnik, zajednički odvjetnički ured ili odvjetničko društvo mogu javno objavljivati sljedeće podatke:

-          imena i prezimena odvjetnika

-          njihovu stručnu spremu

-          dan upisa u imenik odvjetnika, odnosno u imenik odvjetničkih društava

-          uža pravna oblast kojom se bavi

-          poznavanje stranih jezika

 

(3)   Navedeni podaci se mogu objavljivati:

-          na ploči istaknutoj na zgradi gdje nalazi sjedište kancelarije,

-          na memorandumu

-          u profesionalnim popisima odvjetnika,

-          na vlastitoj WEB stranici.

 

(4) Odvjetnik, zajednički odvjetnički ured ili odvjetničko društvo ne mogu reklamirati svoje aktivnosti i koristiti sredstva za privlačenje klijenata koja nisu u skladu s ovim statutom. Posebno nije dozvoljeno:

-          korištenje treće strane ili bilo kakvog posrednika u privlačenju novih klijenata,

-          reklamiranje u sredstvima javnog informiranja,

-          plakatiranje ili slanje cirkularnih pisama,

-          bilo kakvo drugo oglašavanje koje bi bilo učinjeno na način neprimjeren odvjetničkoj profesiji, neprihvatljivim sredstvima ili s nedozvoljenim ili neistinitim sadržajem.

 

(5)   Neće se smatrati nedozvoljenim reklamiranjem:

-          dostavljanjem detaljnijih podataka o odvjetniku i njegovom profesionalnom iskustvu koje se vrši na zahtjev klijenta (npr. Curiculum vitae, referentne liste klijenata i sl.)

-          slanje uobičajenih individualnih čestitki povodom državnih, vjerskih i drugih praznika koje se upućuju odvjetnicima ili svojim klijentima.

 

(6)   Svaka djelatnost koja ima karakter nedozvoljenog reklamiranja smatrat će se težom povredom odvjetničke dužnosti.

 

(7)   Upravni odbor Odvjetničke Komore Federacije BIH je ovlašten da, kako na općenit način, tako i u individualnim slučajevima, daje službena tumačenja da li određeno ponašanje predstavlja neovlašteno obavljanje djelatnosti, te po potrebi da donese opći akt kojim bi se ova materija pobliže regulirala.

 

Odvjetnik, zajednički odvjetnički ured ili odvjetničko društvo su obvezni Odvjetničkoj komori dostaviti podatke o broju i punom sadržaju WEB stranice, odmah nakon što ona bude objavljena.

 

Članak 28.

 

(1)        Odvjetnik odgovara za štetu koju prouzrokuje stranci koju zastupa, a koja je prouzrokovana namjerno ili očigledno nesavjesnim i nestručnim zastupanjem klijenta.

(2)        Odvjetnik, kao i zajednički odvjetnički ured i odvjetnička društva, dužni su zaključiti s ovlaštenim društvima za osiguranje, ugovore o osiguranju od odgovornosti za štete pričinjene u obavljanju odvjetničke djelatnosti do visine osigurane sume koju će jednom godišnje utvrđivati Upravni odbor Odvjetničke komore Federacije BiH svojom odlukom za svaki oblik obavljanja odvjetničke djelatnosti.

(3)        Odvjetnik je dužan dostaviti regionalnoj odvjetničkoj komori početkom godine Ugovor o osiguranju od odgovornosti opisan u stavu dva ovoga članka, kao i prijaviti sve nastale promjene tijekom osiguranja.

(4)        Sukladno odredbama stavka 1. ovoga članka, svi odvjetnici koji obavljaju djelatnost u odvjetničkom društvu u svojstvu njegovog osnivača, solidarno odgovaraju za štetu nanesenu u vršenju odvjetničke djelatnosti djelovanjem ili propuštanjem bilo kojeg odvjetnika u društvu. Odvjetnici koji su zaposleni u društvu, a nisu njegovi osnivači, odgovorni su samo za štete koje su nastale kao posljedica njihovog vlastitog djelovanja ili propuštanja.

 

Članak 29.

 

(1) Odvjetnik je dužan odbiti prihvatiti zastupanje klijenta iz razloga navedenih u odredbi članka 22. st. 2. Zakona o odvjetništvu, kao i u drugim slučajevima predviđenim Kodeksom profesionalne etike.

 

(2)  Postupanje protivno prethodnom stavku ovoga članka predstavlja težu povredu odvjetničke dužnosti.

 


Članak 30.

 

Kada odvjetniku koji obavlja djelatnost u odvjetničkom društvu prestane članstvo ili radni odnos u tom društvu on može nastaviti s radom u individualnom odvjetničkom uredu ili zajedničkom odvjetničkom uredu, bez ponovnog upisa u Imenik odvjetnika. O sjedištu ureda i obliku obavljanja odvjetničke djelatnosti, raniji član odvjetničkog društva, dužan je pismenim podneskom obavijestiti regionalnu odvjetničku komoru, nadležnu po sjedištu ureda u kojoj odvjetnik namjerava nastaviti odvjetničku djelatnost.

 

Članak 31.

 

(1) Odvjetnik, zajednički odvjetnički ured, kao i odvjetničko društvo, mogu imati sjedište ureda odnosno društva samo u jednom mjestu.

 

(2) Nedopušteno je izvan sjedišta odvjetničkog ureda otvaranje podružnica ili predstavništava, kao i stavljanje obilježja ureda na prostore izvan sjedišta odvjetničkog ureda. Odvjetnička društva mogu osnivati podružnice izvan svog sjedišta sukladno odredbama Zakona o gospodarskim društvima, pod uvjetom da u podružnici stalno mora obavljati djelatnost najmanje jedan odvjetnik.

 

(3) Postupanje protivno prethodnom stavku ovoga članka predstavlja težu povredu dužnosti i prava odvjetnika.

 

Članak 32.

 

(1) Pismenim ugovorom članova odvjetničkog društva kao i ugovorom o pristupanju odvjetničkom društvu, moraju se regulirati prava i obveze članova društva, prava i obveze člana društva u slučaju prestanka članstva u društvu, kao i prava nasljednika člana društva u slučaju njegove smrti.

 

(2) Aktom iz stavka 1. ovog članka nedopušteno je bilo kojeg odvjetnika u društvu staviti u položaj koji bi ugrožavao njegovu neovisnost u obavljanju odvjetničke djelatnosti u smislu odredbe članka 6. Zakona o odvjetništvu FBiH. Ocjenu o tome daje Upravni odbor Odvjetničke komore FBiH, koji po izvršenoj ocjeni svojim rješenjem može staviti izvan snage određene odredbe ugovora, osnivačkog akta ili drugog općeg akta odvjetničkog društva.

 

Članak 33.

 

(1) U zajedničkim odvjetničkim uredima, kao i u odvjetničkim društvima disciplinska i druga odgovornost odvjetnika je individualna.

 

(2) Materijalna odgovornost za štetu nanesenu klijentu u obavljanju odvjetničke djelatnosti je individualna za odvjetnike u zajedničkoj odvjetničkoj kancelariji. U odvjetničkim društvima ova odgovornost je solidarna za sve odvjetnike članove, dok je odgovornost odvjetnika koji obavljaju djelatnost u odvjetničkim društvima po osnovi ugovora o radu ili ugovora o djelu individualna.

 

B. Odvjetnički stručni suradnici

 

Članak 34.

 

Odvjetnički stručni suradnik, po nalogu i uputama odvjetnika odnosno ovlaštene osobe u odvjetničkom društvu, vrši prethodnu obradu predmeta koji su povjereni odvjetniku, odnosno odvjetničkom društvu, a naročito:

-          vrši uvid u spise predmeta u sudovima, drugim državnim organima, organizacijama koje vrše javne ovlasti, gospodarskim društvima i drugim pravnim osobama;

-          vrši uvid u javne registre i pribavlja izvode iz tih registara;

-          priprema nacrte podnesaka u svim postupcima u kojima odvjetnik ima položaj zastupnika, punomoćnika odnosno branitelja;

-          priprema nacrte ugovora i drugih privatnih isprava o pravnim poslovima;

-          obavlja i druge poslove koje odredi odvjetnik ili ovlaštena osoba u odvjetničkom društvu, a čije obavljanje nije u suprotnosti s položajem i ovlastima odvjetničkog stručnog suradnika.

 

Članak 35.

 

Odvjetnički stručni suradnik ne može bez prethodnog odobrenja odvjetnika odnosno ovlaštene osobe u odvjetničkom društvu, samostalno zastupati ili pregovarati s klijentima o uvjetima zastupanja ili obavljanja drugih poslova pravne pomoći, ugovarati i primati naknade troškova i nagrade za rad odvjetnika, primati novac, vrijednosne papire i druge pokretne stvari koje se imaju isporučiti trećim osobama.

 

Članak 36.

 

Ugovorom o radu, sukladno Zakonu, Statutu i drugim općim aktima Odvjetničke komore Federacije BiH, ugovorom o osnivanju zajedničkog odvjetničkog ureda odnosno statutom ili drugim općim aktom odvjetničkog društva, bliže se uređuju poslovi koje obavlja odvjetnički stručni suradnik, njegova prava, obveze i odgovornosti.

 

Članak 37.

 

Odvjetnički stručni suradnik koji na radu ili u vezi s radom namjerno ili iz krajnje nepažnje prouzrokuje štetu poslodavcu (odvjetnik, zajednički odvjetnički ured, odvjetničko društvo) dužan je štetu naknaditi.

 

Članak 38.

 

Odvjetnički stručni suradnik koji na radu ili u vezi s radom namjerno ili iz krajnje nepažnje prouzrokuje štetu trećoj osobi licu, a štetu je naknadio poslodavac (odvjetnik, zajednički odvjetnički ured, odvjetničko društvo), dužan je poslodavcu naknaditi iznos naknade isplaćene trećoj osobi.

 

Članak 39.

 

Odvjetnički stručni suradnici mogu se udružiti u Organizaciju odvjetničkih stručnih suradnika u okviru Odvjetničke komore Federacije BiH, pod uvjetima propisanim ovim Statutom.

Organizacija odvjetničkih stručnih suradnika može sudjelovati u radu organa Odvjetničke komore Federacije BiH kao i regionalnim komorama s pravima i obvezama određenim Zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Odvjetničke komore Federacije BiH odnosno regionalnih odvjetničkih komora.

 

Članak 40.

 

Odredbe Zakona o odvjetništvu i ovoga Statuta o proceduri upisa u Imenik odvjetnika, pravima i dužnostima odvjetnika, čuvanju odvjetničke tajne, disciplinskoj odgovornosti i disciplinskom postupku, o privremenoj zabrani odnosno prestanku prava na obavljanje odvjetničke djelatnosti, shodno se primjenjuje i na odvjetničke stručne suradnike.

 

C.   Odvjetnički pripravnici

 

Članak 41.

 

(1) Svrha pripravničke prakse je stručno osposobljavanje za polaganje pravosudnog i odvjetničkog ispita praktičnim radom u odvjetničkim uredima svih oblika, a u cilju stjecanja uvjeta za samostalno obavljanje odvjetničke djelatnosti.

 

(2) Obavljanje pripravničke prakse nije dopušteno kod odvjetnika koji nema najmanje pet (5) godina staža u obavljanju odvjetničke djelatnosti, kao ni u zajedničkom odvjetničkom uredu i odvjetničkom društvu, u kojem najmanje jedan (1) odvjetnik ne obavlja odvjetničku djelatnost najmanje pet (5) godina.

 

Članak 42.

 

(1) Svojstvo odvjetničkog pripravnika stječe se upisom u Imenik odvjetničkih pripravnika Odvjetničke komore FBiH, po istom postupku koji je Zakonom i ovim Statutom predviđen za upis u Imenik odvjetnika.

 

(2) Pored ispunjavanja općih uvjeta za upis u Imenik odvjetničkih pripravnika predviđenih odredbom članka 51. Zakona o odvjetništvu, po službenoj dužnosti nadležni organ Odvjetničke komore FBiH, prije upisa u Imenik, na temelju svojih službenih evidencija iz Imenika odvjetnika, provjerava da li odvjetnik kod kojeg pripravnik namjerava obavljati pripravničku praksu, prema podnesenom zahtjevu za upis, ispunjava uvjete iz članka 41. stavak 2. ovoga Statuta.

 

Članak 43.

 

(1) U rješenju o upisu pripravnika u Imenik odvjetničkih pripravnika, kao uvjet za početak obavljanja pripravničke prakse odredit će se obveza za podnosioca zahtjeva i njegovog principala da u roku od 8 dana dostave Odvjetničkoj komori FBiH ugovor o radu između principala i podnosioca zaključen sukladno članku 52. stavak 1. Zakona o odvjetništvu.

 

(2) Ukoliko bezuspješno protekne rok iz prethodnog stavka ovoga članka, nadležni organ Odvjetničke komore FBiH stavit će izvan snage rješenje o upisu u Imenik pripravnika.

 

(3) Verifikacijska Komisija Odvjetničke komore Federacije BiH, dužna je u postupku verifikacije verificirati rješenja regionalnih odvjetničkih komora o upisu u Imenik odvjetničkih pripravnika i odvjetničkih stručnih suradnika, ukoliko utvrdi da je zahtjev za podnošenje upisa u Imenik odvjetničkih pripravnika i odvjetničkih stručnih suradnika podnesen u roku od petnaest (15) dana od dana zaključenja Ugovora o radu između odvjetničkog pripravnika ili stručnog suradnika i odvjetnika, i u tom slučaju se početak obavljanja trajanja odvjetničke pripravničke prakse računa od dana sklapanja gore navedenog Ugovora o radu.

 

Članak 44.

 

Tijekom obavljanja pripravničke prakse, odvjetnički pripravnik je dužan kontinuirano individualnim radom stjecati praktična znanja iz opće pravne i odvjetničke struke, te je u tom cilju dužan da sudjeluje i u drugim oblicima stručnog osposobljavanja organiziranim u regionalnim i Odvjetničkoj komori FBiH.

 

Članak 45.

 

(1) Za vrijeme obavljanja pripravničke prakse, odvjetnički pripravnik je dužan postupati po uputama i smjernicama principala i koristiti stručne savjete drugih odvjetnika, u suglasnosti s principalom.

 

(2) Odvjetnički pripravnik ne može, bez odobrenja principala, neposredno primiti klijenta za zastupanje, niti od klijenta naplaćivati naknadu za zastupanje i troškova za rad odvjetnika klijenta.

 

(3) Odvjetnički pripravnik, po odobrenju principala, može zamijeniti u zastupanju drugog odvjetnika, ali tada ne može ugovarati, zahtijevati ili primiti naknadu za zastupanje za zamjenu od odvjetnika kojeg zamjenjuje.

 

Članak 46.

 

Sve odredbe Zakona o odvjetništvu ovoga Statuta, Kodeksa profesionalne etike i drugih općih akata odvjetničkih komora, u pogledu čuvanja odvjetničke tajne, zabrane zastupanja, prava odbijanja prijema klijenta na zastupanje, shodno se primjenjuju i na odvjetničke pripravnike.

 

Članak 47.

 

(1) Odvjetnički pripravnici s područja Odvjetničke komore FBiH obvezno se udružuju u Organizaciju odvjetničkih pripravnika Odvjetničke komore FBiH.

 

(2) Organizacija odvjetničkih pripravnika Odvjetničke komore FBiH bira ili imenuje svoje predstavnike u organe regionalnih i Odvjetničke komore FBiH koji u tim organima ravnopravno odlučuju o pitanjima položaja, pravima i obvezama, stručnom osposobljavanju odvjetničkih pripravnika i drugim pitanjima od značaja za odvjetničke pripravnike.

 

Članak 48.

 

(1) Svojstvo odvjetničkog pripravnika prestaje nastupanjem okolnosti predviđenih u odredbi članka 53. Zakona o odvjetništvu.

 

(2) Poslije upisa u Imenik odvjetničkih pripravnika, pripravnik može izvršiti promjenu odvjetničkog ureda kod kojeg će nastaviti pripravničku praksu, uz prethodni raskid ugovora o radu (radnom odnosu) s odvjetnikom kod kojeg obavlja praksu i zaključenja ugovora o radu s odvjetnikom - principalom, kod kojeg nastavlja pripravničku praksu.

 

(3) Nastale promjene, u smislu prethodnog stavka, evidentiraju se nakon provjere u Imenik odvjetničkih pripravnika Odvjetničke komore FBiH.

 

 

VII.  PRIVREMENA ZABRANA I PRESTANAK OBAVLJANJA

ODVJETNIČKE DJELATNOSTI

 

Članak 49.

 

(1) Prestanak prava na obavljanje odvjetničke djelatnosti nastupa nastankom okolnosti predviđenih odredbom članka 46. Zakona o odvjetništvu FBiH.

 

(2) Rješenje o prestanku prava obavljanja odvjetničke djelatnosti i postavljenju likvidatora njegove odvjetničke kancelarije donosi nadležni organ regionalne odvjetničke komore i u roku od 8 dana od dana njegovog donošenja, dostavlja ga na verifikaciju nadležnom organu Odvjetničke komore FBiH.

 

(3) U rješenju o prestanku prava obavljanja odvjetničke djelatnosti određuje se likvidator odvjetničke kancelarije.

Likvidator je dužan odmah, a najkasnije u roku od 30 dana, obavijestiti stranke o prestanku prava na obavljanje odvjetničke djelatnosti njihovog bivšeg zastupnika i staviti im na raspolaganje spise uz napomenu da poslovanje koje je vodio njihov bivši zastupnik mogu nastaviti sami ili se obratiti za pomoć drugom odvjetniku.

 

Likvidator je ovlašten i dužan da do dolaska stranke zastupa njezine interese bez posebne punomoći te da savjesno obavlja poslove koji se u zastupanju moraju obaviti, ukoliko se nisu stekli uvjeti da otkaže zastupanje.

Prava i obveze u smislu prethodnog stavka likvidator ima do isteka krajnjeg roka od 60 dana od dana pravomoćnosti rješenja kojim je određen za likvidatora.

 

Kada pravo na obavljanje odvjetničke djelatnosti prestaje uslijed smrti odvjetnika, bračni drug umrlog odvjetnika, odnosno najbliži srodnici, imaju prvenstveno pravo predložiti Upravnom odboru regionalne odvjetničke komore likvidatora ureda. Upravni odbor je dužan razmotriti taj prijedlog.

 

Likvidator radi za svoj račun. Sve radnje koje obavi u zastupanju preuzete stranke, obračunava neposredno sa strankom u svoju korist, no pri tom je dužan snositi razmjeran dio troškova ovog poslovanja.

 

Nakon dovršene likvidacije, poslove ureda bivšeg odvjetnika likvidator će čist prihod u gotovom novcu i preostale neplaćene tražbine s ispravama koje se odnose na potraživanja predati bivšem odvjetniku, odnosno njegovim nasljednicima.

 

Likvidator ureda ugovara s bivšim odvjetnikom, odnosno s nasljednicima umrlog odvjetnika uvjete za izvršenje likvidacije ureda.

 

Likvidator je dužan podnijeti izvješće regionalnoj komori po završenoj likvidaciji.

 

(4) Ukoliko nadležni organ Odvjetničke komore FBiH izvrši verifikaciju rješenja regionalne odvjetničke komore o prestanku prava na obavljanje odvjetničke djelatnosti, taj organ će donijeti rješenje o brisanju iz Imenika odvjetnika Odvjetničke komore FBiH. Protiv tog rješenja može se pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, u roku od 30 dana od dana uručenja rješenja o brisanju, a iz razloga predviđenih u Zakonu o upravnim sporovima Federacije BiH.

 

(5) Rješenje o brisanju iz Imenika odvjetnika, zbog prestanka prava na obavljanje odvjetničke djelatnosti, ima pravno djelovanje na čitavom teritoriju Federacije BiH.

 

(6) U postupku verifikacije rješenja regionalne odvjetničke komore o prestanku prava na obavljanje odvjetničke djelatnosti, nadležni organ Odvjetničke komore FBiH, nakon ocjene uvjeta i razloga iz rješenja regionalne odvjetničke komore, može rješenje regionalne odvjetničke komore ukinuti i vratiti na ponovni postupak regionalnoj odvjetničkoj komori, ili ga preinačiti u slučaju kada utvrdi da ne postoje zakonski razlozi za prestanak prava na obavljanje odvjetničke djelatnosti.

 

Članak 50.

 

(1) Odvjetniku će se privremeno zabraniti obavljanje odvjetničke djelatnosti ako su nastupile okolnosti predviđene odredbom članka 47 stavak 1. Zakona o odvjetništvu Federacije BIH.

 

(2) Odvjetniku se može privremeno zabraniti obavljanje odvjetničke djelatnosti iz razloga predviđenih u odredbi stavka 2. članka 47. Zakona o odvjetništvu FBiH.

 

(3)  Rješenje o privremenoj zabrani obavljanja odvjetničke djelatnosti, iz stavka 1 i 2 ovoga članka, donosi nadležni organ regionalne odvjetničke komore i najdalje u roku od 8 dana, od dana njegovog donošenja, dostavlja ga Odvjetničkoj komori FBiH na verifikaciju.

 

(4)  Ukoliko regionalna odvjetnička komora i pored postojanja svih uvjeta ne donese rješenje o zabrani obavljanja odvjetničke djelatnosti, Odvjetnička komora FBiH je ovlaštena da neposredno donese rješenje o prestanku prava za obavljanje odvjetničke djelatnosti i brisanju iz Imenika odvjetnika.

 

(5) Rješenje iz prethodnih stavaka ovoga članka je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda Federacije BiH, u roku od 30 dana od prijema pismenog otpravka rješenja.

 

(6) Rješenje o privremenoj zabrani obavljanja odvjetničke djelatnosti donosi nadležni organ regionalne odvjetničke komore. Protiv tog rješenja dopuštena je žalba Odvjetničkoj komori FBiH u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja. Protiv konačne odluke Odvjetničke komore FBiH, može se pokrenuti upravni spor kod  nadležnog suda FBiH, u roku od 30 dana od dana njenog uručenja.

 

Članak 51.

 

(1) U rješenju o privremenoj zabrani obavljanja odvjetničke djelatnosti mora se označiti, ovisno o razlogu donošenja takvog rješenja, točno ili odredivo vrijeme trajanja zabrane.

 

(2) U rješenju o privremenoj zabrani obavljanja djelatnosti mora se odrediti privremeni voditelj poslova odvjetnika, na kojeg se odnosi rješenje o zabrani.

 

(3) Konačno rješenje o privremenoj zabrani dostavlja se nadležnom ministarstvu pravde kantona, prema sjedištu regionalne odvjetničke komore i Ministarstvu pravde Federacije BiH.

 

Članak 52.

 

Sve odredbe ovoga Statuta o prestanku prava na obavljanje odvjetničke djelatnosti, privremenoj zabrani obavljanja odvjetničke djelatnosti, kao i proceduralne odredbe o donošenju tih mjera, analogno se primjenjuju i na odvjetničke stručne suradnike i odvjetničke pripravnike.

 


VIII.  ORGANI ODVJETNIČKE KOMORE FBIH

 

Članak 53.

 

Organi Odvjetničke komore FBiH su:

 

1. Skupština

2. Upravni odbor

3. Predsjednik i potpredsjednik

4. Nadzorni odbor

5. Disciplinski sud i disciplinski tužitelj

6. Komisija za odvjetničke ispite

7. Drugi organi, utvrđeni ovim Statutom.

 

Prilikom izbora organa Odvjetničke komore Federacije BiH poštivat će se načelo proporcionalne zastupljenosti i spolne ravnopravnosti članova, te kriteriji za izbor propisani Poslovnikom o radu Skupštine Komore.

 

Predsjednik Odvjetničke komore Federacije BiH i predsjednik Upravnog odbora Odvjetničke komore Federacije BiH ne mogu biti iz reda istog naroda.

 

1. Skupština Odvjetničke komore FBiH

 

Članak 54.

 

(1) Skupštinu Odvjetničke komore FBiH sačinjavaju delegati regionalnih odvjetničkih komora, delegat odvjetničkih stručnih suradnika, ako su se udružili u svoju Organizaciju i delegat organizacije odvjetničkih pripravnika.

 

(2) Regionalne odvjetničke komore biraju delegate za Skupštinu Odvjetničke komore FBiH po načelu jedan (1) delegat na svakih 10 članova regionalne odvjetničke komore.

 

(3) Mandat delegata u Skupštini Odvjetničke komore FBiH traje četiri (4) godine.

 

Članak 55.

 

(1) Skupština Odvjetničke komore FBiH usvaja:

 

-          Statut Odvjetničke komore FBiH

-          Kodeks odvjetničke etike

-          Disciplinski pravilnik

-          Poslovnik o radu Skupštine

-          Prijedlog Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad odvjetnika.

 

(2) Skupština Odvjetničke komore Federacije BiH daje autentična tumačenja općih akata koje donosi.

(3) Daje smjernice za rad svim drugim organima Odvjetničke komore FBiH nakon pretresanja izvješća o radu tih organa, po svim pitanjima od značaja za rad organa, radi uspješnog obavljanja odvjetničke djelatnosti i općeg društvenog položaja odvjetništva, kao i njezinog ekonomskog položaja u društveno-ekonomskom sustavu.

 

(4) Obavlja i druge poslove i donosi odluke koje po Zakonu o odvjetništvu i ovom Statutu, nisu u nadležnosti drugih organa Odvjetničke komore FBiH.

 

(5) Bira:

-          Predsjednika i potpredsjednika iz različitih regionalnih odvjetničkih komora:

-          Pet (5) članova Upravnog odbora, proporcionalno po broju upisanih odvjetnika u regionalne odvjetničke komore

-          Predsjednika i zamjenika predsjednika disciplinskog suda

-          i četiri (4) suca i 4 zamjenika suca disciplinskog suda

-          Disciplinskog tužitelja i zamjenika disciplinskog tužitelja.

 

Kriterije za izbor u organe Komore utvrđuje Skupština u Poslovniku o radu Skupštine Komore.

 

Članak 56.

 

(1)  Mandat svih izabranih organa Odvjetničke komore FBiH traje četiri (4) godine.

(2) Mandat na izabranim funkcijama, u organima Odvjetničke komore FBiH, može se uzastopno obnoviti, izuzev mandata predsjednika Odvjetničke komore FBiH, koji se ne može uzastopno (kontinuirano) u drugom mandatu obnoviti.

 

Članak 57.

 

(1) Skupština Odvjetničke komore FBIH može biti izborna, redovita i izvanredna.

 

(2) Izborna Skupština se održava svake četiri (4) godine.

 

(3) Redovita Skupština se održava jedanput godišnje.

 

(4) Izvanredna Skupština se održava po potrebi zbog odlučivanja o značajnim pitanjima odvjetničke djelatnosti.

 

Redovitu i izbornu skupštinu saziva predsjednik Odvjetničke komore FBiH kada se za to steknu uvjeti predviđeni Statutom. Predsjednik Odvjetničke komore FBiH je dužan sazvati izvanrednu skupštinu na zahtjev Upravnog odbora Odvjetničke komore FBiH ili 1/3 delegata Skupštine Odvjetničke komore FBiH.

 

Članak 58.

 

(1) Na izbornoj Skupštini biraju se organi Komore, navedeni u članku 55. stavak 5. ovoga Statuta.

 

(2) Kada se rok saziva izborne Skupštine, u smislu odredaba ovoga Statuta i Zakona o odvjetništvu, približno vremenski podudara s vremenom održavanja redovite Skupštine Odvjetničke komore FBiH, izborna Skupština može imati i karakter redovite Skupštine.

 

Članak 59.

 

(1) Redovita Skupština Odvjetničke komore FBiH razmatra i usvaja izvješća o radu u proteklom razdoblju:

 

-          Upravnog odbora Odvjetničke komore FBiH,

-          Disciplinskog tužitelja Odvjetničke komore FBiH,

-          Disciplinskog suda Odvjetničke komore FBiH,

-          Nadzornog odbora Odvjetničke komore FBiH,

-          Raspravlja, donosi odluke i daje smjernice drugim organima komore o svim značajnim pitanjima za uspješno funkcioniranje odvjetništva, posebno njezinom ekonomskom položaju u poreznom sustavu, kao i o drugim značajnim pitanjima za odvjetničku djelatnost,

-          razmatra i usvaja završni račun Komore za prethodnu godinu i plan prihoda i rashoda za narednu godinu.

 

(2) U slučaju da o nekom izbornom organu Odvjetničke komore FBiH, iz bilo kojih razloga prestane izabranom odvjetniku funkcija u tom organu prije isteka mandata, redovita Skupština može djelomično imati i izborni karakter zbog izbora novog ili popune upražnjenog mjesta u organu Komore.

 

Članak 60.

 

(1) Izvanredna Skupština Odvjetničke komore FBiH se održava kada se ukaže potreba radi pretresanja i donošenja odluka o iznimno važnim pitanjima odvjetništva, njezinog društvenog statusa, ekonomskog položaja odvjetničke djelatnosti ili iskrslih zapreka za normalno funkcioniranje odvjetničke djelatnosti.

 

(2) Izvanrednu Skupštinu, iz razloga navedenih u prethodnom stavku, saziva predsjednik Odvjetničke komore FBIH, a dužan je sazvati na prijedlog 1/3 ukupnog broja delegata Skupštine.

 

Članak 61.

 

(1) Za rad Skupštine i donošenje njezinih odluka potrebna je natpolovična većina ukupnog broja delegata.

 

(2) Ukoliko ne postoji kvorum iz prethodnog stavka, početak rada Skupštine odlaže se za jedan sat i tada Skupština može početi s radom s kvorumom od najmanje 1/3 ukupnog broja delegata.

 

(3) Odluke Skupštine smatraju se usvojenim kada je za njih glasovalo više od polovice prisutnih delegata, a za usvajanje i donošenje Statuta Odvjetničke komore FBiH i Kodeksa odvjetničke etike, potrebno je da za njihovo usvajanje glasa više od polovice delegata svake regionalne odvjetničke komore, osim kod postupka izbora organa Komore koji su posebno uređeni Poslovnikom o radu Skupštine.

 

2. Upravni odbor Odvjetničke komore FBiH

 

Članak 62.

 

(1) Upravni odbor Odvjetničke komore FBiH broji 11 članova, od kojeg broja svaka regionalna odvjetnička komora imenuje (bira) po jednog članka.

 

(2) Skupština Odvjetničke komore FBiH bira pet (5) članova Upravnog odbora na izbornoj Skupštini.

 

(3) Predsjednik Odvjetničke komore FBiH je po funkciji članak Upravnog odbora.

 

(4) Povremeni član Upravnog odbora je odvjetnički pripravnik kojeg imenuje Organizacija odvjetničkih pripravnika s punopravnim pravom glasa kada Upravni odbor raspravlja i donosi odluke o bilo kojem pitanju od značaja za položaj, prava i obveze odvjetničkih pripravnika.

 

(5) Povremeni članak Upravnog odbora Odvjetničke komore Federacije BiH je 1 odvjetnički stručni suradnik, kojeg imenuje organizacija odvjetničkih stručnih suradnika s punopravnim pravom glasa, kada Upravni odbor Odvjetničke komore Federacije raspravlja i donosi odluke o bilo kojem pitanju od značaja za položaj, prava i obveze odvjetničkih stručnih suradnika.

 

(6) Mandat članova Upravnog odbora traje četiri (4) godine, uz mogućnost uzastopnog mandata i naredne četiri (4) godine.

 

(7) Upravni odbor sve odluke donosi većinom glasova prisutnih, a kvorum za rad Upravnog odbora je većina članova Upravnog odbora.

 

Članak 63.

 

(1) Upravni odbor Odvjetničke komore FBiH obavlja sve poslove koji su u njegovoj nadležnosti po Zakonu o odvjetništvu, Statutu Odvjetničke komore FBiH i drugim općim aktima, a koji nisu u nadležnosti Skupštine, predsjednika i drugih organa Odvjetničke komore FBiH, a naročito:

 

-          iz reda svojih članova bira predsjednika i potpredsjednika Upravnog odbora na mandatno razdoblju koliko traje i mandat Upravnog odbora,

-          donosi opće akte Odvjetničke komore FBiH, koja nisu u nadležnosti Skupštine,

-          utvrđuje prijedloge Statuta, Kodeksa odvjetničke etike, Disciplinskog pravilnika i prijedloge za izmjene i dopune tih općih akata,

-          na zahtjev odvjetnika, bilo kojeg organa regionalnih ili Odvjetničke komore FBiH, državnih organa, organa pravosuđa i drugih subjekata, daje autentično tumačenje općih akata koje donosi i daje mišljenje o primjeni svih općih akata Odvjetničke komore FBiH,

-          ocjenjuje suglasnost općih akata, a posebno Statuta regionalnih odvjetničkih komora sa Statutom Odvjetničke komore FBiH, te u cilju usuglašavanja ovih akata poduzima potrebne mjere,

-          donosi rješenja o upisu i brisanju u i iz Imenika odvjetnika, odvjetničkih stručnih suradnika i odvjetničkih pripravnika Odvjetničke komore FBiH u skladu s pravilima i ovlastima iz Zakona o odvjetništvu i ovoga Statuta,

-          donosi rješenja o prestanku prava obavljanja odvjetničke djelatnosti, prakse odvjetničkih stručnih suradnika i pripravničke prakse, kao i rješenja o privremenoj zabrani obavljanja odvjetničke djelatnosti, prakse odvjetničkih stručnih suradnika i pripravničke prakse po postupku i ovlastima iz ovoga Statuta,

-          vrši ocjenu Ugovora o osnivanju odvjetničkog društva i njegove usuglašenosti sa Zakonom o odvjetništvu i općim aktima regionalnih odvjetničkih komora, te nakon ocjene daje ili odbija suglasnost za upis društva u registar nadležnog suda,

-          utvrđuje predračun prihoda i rashoda Odvjetničke komore FBiH za svaku kalendarsku godinu,

-          donosi odluku o visini dijela članskog doprinosa iz članskog doprinosa odvjetnika, stručnih suradnika i pripravnika u regionalnim odvjetničkim komorama, koji pripada Odvjetničkoj komori FBiH,

-          donosi odluku o visini naknade za upis u Imenik odvjetnika i stručnih suradnika (upisnina),

-          donosi Pravilnik o polaganju odvjetničkog ispita i način financiranja rada Komisije za polaganje odvjetničkih ispita,

-          inicira prijedloge i poduzima mjere za suradnju i odnose Odvjetničke komore FBiH s odvjetničkim asocijacijama Republike Srpske, drugih država i međunarodnim odvjetničkim asocijacijama,

-          poduzima sve potrebne mjere na suzbijanju nadripisarstva, uključujući i pokretanje odgovarajućih postupaka kod nadležnih organa, u slučaju pokušaja legaliziranja nadripisarstva, odlukama tih organa,

-          na zahtjev Federalnog ministarstva pravde dostavlja izvješća o stanju odvjetništva, s aspekta provođenja Zakona o odvjetništvu (članak 17. Zakona o odvjetništvu Federacije BiH),

-          podnosi izvješća Upravnog odbora i ostalih organa Odvjetničke komore FBiH na redovitim godišnjim skupštinama.

-          rješava povodom žalbi izjavljenih protiv rješenja regionalnih odvjetničkih komora,

-          donosi i ostale odluke iz djelokruga rada Odvjetničke komore Federacije BiH koje nisu izravno stavljene u nadležnost drugih organa Komore.

 

Članak 64.

 

U slučaju nastupanja izvanrednih događaja i izvanrednih okolnosti proglašenih od strane nadležnih državnih organa ili okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti, a koje mogu prouzrokovati veću štetu ili izazvati teže poremećaje u odvjetničkoj djelatnosti uopće ili funkcioniranju Odvjetničke komore Federacije BiH, regionalnim komora i njihovih organa, Upravni odbor Odvjetničke komore Federacije BiH može donositi, kao privremene, sve opće i pojedinačne akte iz nadležnosti Skupštine, ako priroda izvanrednih događaja i okolnosti, stupanj opasnosti od nastupanja štete ili poremećaja i razlozi hitnosti, ne omogućuju blagovremeno sazivanje izvanredne Skupštine Odvjetničke komore Federacije BiH.

Upravni odbor je dužan podnijeti na potvrdu Skupštini Odvjetničke komore Federacije BiH svaki privremeni opći i pojedinačni akt u roku od šest mjeseci od dana donošenja.

Skupština Odvjetničke komore može potvrditi, poništiti ili preinačiti privremeni akt Upravnog odbora.

Odluka Skupštine Odvjetničke komore Federacije BiH o poništenju ili preinačenju privremenih akata Upravnog odbora ima pravno djelovanje od dana donošenja (ex nunc).

 

Članak 65.

 

Upravni odbor može dogovarati s gospodarskim društvima za osiguranje (u daljnjem tekstu: osiguravatelji) uvjete osiguranja odvjetnika i odvjetničkih društava od odgovornosti za štetu koja može nastati u obavljanju njihove djelatnosti.

 

Članak 66.

 

Ako se s osiguravateljima od rizika iz prethodnog članka postigne suglasnost da sporove koji se odnose na njihove regresne zahtjeve protiv odvjetnika odnosno odvjetničkih društava rješava arbitraža, ugovore o arbitraži s osiguravateljima zaključuje Upravni odbor Odvjetničke komore Federacije BiH.

 

Članak 67.

 

(1)  Sve odluke Upravnog odbora potpisuje predsjednik Upravnog odbora.

 

(2) Sjednice Upravnog odbora Odvjetničke komore FBiH održavaju se najmanje svaka dva (2) mjeseca.

 

(3) Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik Upravnog odbora s utvrđenim dnevnim redom, a dužan je sazvati sjednicu Upravnog odbora i na pismeni zahtjev predsjednika Odvjetničke komore FBiH.

 

(4) O sazivu sjednice i dnevnom redu iste blagovremeno se, na podoban način, obavještavaju svi članovi Upravnog odbora, a po potrebi o proširenoj sjednici Upravnog odbora i drugi organi Odvjetničke komore FBiH.

 

(5) U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika Upravnog odbora zamjenjuje potpredsjednik sa svim pravima i obvezama koje u skladu sa zakonom, ovim Statutom ili drugim općim aktom Odvjetničke komore ima predsjednik Upravnog odbora.

Iznimno, u slučaju opravdane kratkoročne odsutnosti ili spriječenosti i predsjednika i potpredsjednika Upravnog odbora Odvjetničke komore Federacije BiH, Upravni odbor Odvjetničke komore Federacije BiH može odlučiti da sjednicama predsjedava i njegov član za kojeg se izjasni većina prisutnih članova.

 

Članak 68.

 

(1) Upravni odbor Odvjetničke komore FBiH može za specifične poslove iz nadležnosti Upravnog odbora formirati sljedeća povjerenstva: Povjerenstvo za verifikaciju upisa, Povjerenstvo za praćenje propisa, Povjerenstvo za položaj odvjetništva, Povjerenstvo za stručno usavršavanje odvjetnika, stručnih suradnika i odvjetničkih pripravnika, Komisija za ekonomski položaj odvjetništva, kao i druge komisije za koje ocjeni da bi mogle doprinijeti razvoju odvjetništva.

 

(2) Predsjednici formiranih komisija su uvijek iz sastava članova Upravnog odbora Odvjetničke komore FBiH, a članovi tih komisija iz redova odvjetnika, učlanjenih u Odvjetničku komoru FBiH.

 

(3) Komisije za svoj rad odgovaraju i podnose izvješće Upravnom odboru Odvjetničke komore FBiH.

 

(4) Upravni odbor Odvjetničke komore FBiH, na prvoj konstitutivnoj sjednici, pored izbora predsjednika Upravnog odbora, može iz sastava članova Upravnog odbora, izabrati Generalnog tajnika Upravnog odbora, s ovlastima i dužnostima koje će Upravni odbor utvrditi u svojoj odluci o izboru.

 

3. Predsjednik i potpredsjednik Odvjetničke komore FBiH

 

Članak  69.

 

(1)  Predsjednik Odvjetničke komore FBiH obavlja sljedeće poslove:

 

-          predstavlja Komoru pred svim organima, organizacijama i institucijama u Bosni i Hercegovini i inozemstvu,

-          potpisuje ugovore, koje zaključuje Odvjetnička komora FBiH,

-          potpisuje odluke Skupštine Odvjetničke komore FBiH,

-          izvršava zadatke koje mu svojom odlukom povjerava Skupština,

-          sudjeluje u radu Upravnog odbora Odvjetničke komore FBiH, s ravnopravnim pravom glasa.

-          Predsjednik AKFBiH može staviti veto na odluku Upravnog odbora ukoliko smatra da je takva odluka u suprotnosti sa Zakonom, Statutom i drugim aktima AKFBiH.

 

(2) Za svoj rad predsjednik odgovara Skupštini Odvjetničke komore FBiH.

 

(3) Mandat predsjednika Odvjetničke komore FBiH traje četiri (4) godine, i ne može se uzastopno ponoviti.

 


Članak 70.

 

(1) Potpredsjednik Odvjetničke komore FBiH zamjenjuje predsjednika, u svim slučajevima njegove spriječenosti da obavlja funkcije iz članka 69. ovoga Statuta.

 

(2) Mandat potpredsjednika Odvjetničke komore FBiH traje četiri (4) godine i istek tog mandata nije smetnja za izbor na mjesto predsjednika Odvjetničke komore FBiH u narednom uzastopnom mandatu.

 

4. Nadzorni odbor

Članak 71.

 

(1) Nadzorni odbor Odvjetničke komore FBiH je samostalni organ koji za svoj rad odgovara Skupštini Odvjetničke komore FBiH.

 

(2) Nadzorni odbor od tri (3) člana bira Skupština Odvjetničke komore FBiH.

 

(3) Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri (4) godine, s mogućnošću uzastopnog izbora i u narednom mandatu.

 

(4) Na prvoj sjednici, poslije izbora Nadzornog odbora, članovi Nadzornog odbora biraju predsjednika Nadzornog odbora, iz reda izabranih članova Nadzornog odbora.

 

Članak 72.

 

(1) Nadzorni odbor obavlja funkciju nadzora u financijskom poslovanju i realizaciji predračuna prihoda i rashoda Odvjetničke komore FBiH.

 

(2)  Nadzorni odbor vrši i funkciju nadzora rada svih organa Odvjetničke komore FBiH, u pogledu primjene Zakona o odvjetništvu, Statuta i drugih općih akata Odvjetničke komore FBiH.

 

(3)  U vršenju funkcija iz stavka 1 i 2, Nadzorni odbor o svojim zapažanjima podnosi izvješće na svakoj Skupštini Odvjetničke komore FBIH i u izvješću daje smjernice i sugestije u cilju otklanjanja utvrđenih nepravilnosti.

 

(4)  U vršenju ovlasti iz stavka 1 i 2, Nadzorni odbor nije ovlašten da mijenja pojedinačne odluke koje su donijeli, u vršenju ovlasti iz svoje nadležnosti, organi Odvjetničke komore FBIH.


5. Disciplinski sud i disciplinski tužitelj Odvjetničke komore FBIH

 

Disciplinski sud

 

Članak 73.

 

(1) Disciplinski sud Odvjetničke komore FBiH je samostalni organ nadležan za utvrđivanje lakših i težih povreda dužnosti odvjetnika, odvjetničkih stručnih suradnika i odvjetničkih pripravnika i izricanje disciplinskih mjera.

 

(2) Disciplinski sud se sastoji od pet (5) sudaca i 5 zamjenika koje bira Skupština Odvjetničke komore FBIH.

 

(3) Mandat sudaca i zamjenika sudaca Disciplinskog suda traje četiri (4) godine i može se obnoviti i u narednom uzastopnom mandatu.

 

(4) Disciplinski sud na općoj sjednici, koju čine svi suci i zamjenici sudaca, donosi Poslovnik o svom radu, kao i njegove izmjene i dopune.

 

Disciplinski tužitelj

 

Članak 74.

 

(1) Disciplinski tužitelj je samostalni organ disciplinskog gonjenja, nadležan za pokretanje postupka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti odvjetnika, odvjetničkih stručnih suradnika i odvjetničkih pripravnika.

 

(2) Disciplinskog tužitelja Odvjetničke komore FBIH bira Skupština AKFBIH, na mandatno razdoblje od četiri (4) godine, uz mogućnost reizbora na vrijeme drugog uzastopnog mandata.

 

(3)  Skupština bira i zamjenika disciplinskog tužitelja, koji u pogledu dužnosti i ovlasti, u disciplinskom postupku, ima iste ovlasti kao i disciplinski tužitelj.

 

Članak 75.

 

Potpune ovlasti, dužnosti i prava disciplinskog tužitelja i njegovog zamjenika Disciplinskog suda bliže se reguliraju općim aktom o disciplinskoj odgovornosti i postupku radi utvrđivanja te odgovornosti. Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti se utvrđuju jedinstvena pravila vođenja disciplinskog postupka i izricanja disciplinskih mjera, koja su obvezna za sve disciplinske organe Odvjetničke komore FBiH i regionalnih odvjetničkih komora.

 

Članak 76.

 

Disciplinski sud i disciplinski tužitelj podnose izvješće o radu na redovitoj Skupštini Odvjetničke komore F BiH.

6. Komisija za polaganje odvjetničkih ispita

 

Članak 77.

 

(1) Komisiju za polaganje odvjetničkih ispita, iz članka 18 točka 7. Zakona o odvjetništvu, koja se sastoji od tri (3) člana i dva (2) zamjenika, imenuje Upravni odbor Odvjetničke komore FBiH.

 

(2) Mandat članova Komisije za polaganje odvjetničkih ispita i njihovih zamjenika traje četiri (4) godine.

 

(3) Imenovanje članova ispitne komisije vrši se iz redova afirmiranih odvjetnika, članova Odvjetničke komore FBiH koji imaju najmanje 10 godina prakse u obavljanju odvjetničke djelatnosti.

 

(4) Imenovani članovi ispitne komisije biraju između sebe predsjednika Komisije na isti mandatni period za koji je imenovana Komisija.

 

(5) Komisija za polaganje odvjetničkih ispita, samostalno donosi pravilnik o sadržaju materije koja je predmetom polaganja odvjetničkog ispita pred ispitnom komisijom i pravila rada Komisije, u kojim se utvrđuju i rokovi ponavljanja ispita, u slučaju prvog bezuspješnog polaganja.

 

(6) O položenom odvjetničkom ispitu, Komisija izdaje uvjerenje u obliku koji će Komisija utvrditi u svom pravilniku. Uvjerenje potpisuje predsjednik ispitne komisije i isto ima značaj javne isprave.

 

 

IX.  OBILJEŽJA DISCIPLINSKIH PREKRŠAJA

I VRSTE DISCIPLINSKIH MJERA

 

Članak 78.

 

(1) Kao teže povrede obavljanja odvjetničke djelatnosti i narušavanja ugleda odvjetništva, smatraju se:

 

-          očigledno nesavjesno i neodgovorno obavljanje djelatnosti od strane odvjetnika, odvjetničkih stručnih suradnika ili odvjetničkog pripravnika,

-          bavljenje poslovima koji su nedostojni i nespojivi s odvjetničkom djelatnošću i ugledom odvjetništva - povreda dužnosti čuvanja odvjetničke tajne,

-          zahtijevanje naknade za obavljanje poslova u zastupanju, preko iznosa utvrđenih Tarifom o naknadama i nagradama za rad odvjetnika,

-          neovlašteno raspolaganje novčanim sredstvima klijenta, neosnovano zadržavanje novčanih sredstava i drugih materijalnih vrijednosti, naplaćenih ili dobivenih u ime i za račun klijenta,

-          odbijanje predaje spisa i dokumenata, poslije prestanka zastupanja, klijentu ili uvjetovanje predaje spisa i dokumenata plaćanjem dospjelih naknada i nagrada za zastupanje,

-          očigledno nesavjesno i neodgovorno obavljanje izbornih funkcija i funkcija na koje je imenovan u organima Odvjetničke komore,

-          kršenje Kodeksa odvjetničke etike, kada je to kršenje Kodeksom određeno kao teža povreda dužnosti odvjetnika, odvjetničkih stručnih suradnika ili odvjetničkih pripravnika,

-          neplaćanje članarine i drugih materijalnih obveza komori u razdoblju dužem od tri mjeseca,

-          prihvaćanje zastupanja klijenta, u slučajevima kada je postojala obveza odbijanja zastupanja (članak 22. Zakona o odvjetništvu),

-          svako kršenje Kodeksa odvjetničke etike, koje je moglo ili je uzrokovalo nastupanje težih posljedica za klijenta, ili ugled odvjetništva,

-        grubo kršenje zakonskih prava odvjetničkog stručnog suradnika i odvjetničkog pripravnika koje ovaj ima po osnovi rada,

-        nezaključivanje ugovora o osiguranju od odgovornosti kao i neprijavljivanje,

-        nastale promjene kao i nedostavljanje ugovora regionalnoj odvjetničkoj komori kojoj odvjetnik pripada,

-        nezaključivanje ugovora o osiguranju.

 

Upravni odbor regionalne odvjetničke komore dužan je svakom odvjetniku koji nije zaključio ugovor o osiguranju dostaviti pismeno upozorenje da je obvezan zaključiti ugovor.

U pismenom pozivu, odvjetniku će se dati rok od šezdeset (60) dana od dana prijema pismenog poziva da zaključi ugovor o osiguranju i dostavi ugovor Komori.

U slučaju da odvjetnik ne zaključi ugovor o osiguranju u ostavljenom roku, Upravni odbor regionalne odvjetničke komore će dostaviti prijavu disciplinskom tužitelju radi pokretanja disciplinskog postupka.

 

(2) Upravni odbor regionalne odvjetničke komore, dužan je svakom odvjetniku koji nije izmirio članarinu i druge materijalne obveze komori za sebe, za odvjetničke stručne suradnike i odvjetničke pripravnike, u razdoblju dužem od tri (3) mjeseca, dostaviti pismeni poziv za izmirenje financijskih obveza.

U pismenom pozivu, odvjetniku će se dati rok od petnaest (15) dana od dana prijema pismenog poziva, da izvrši uplatu svojih dugovanja prema Komori. U slučaju da odvjetnik ne izmiri uplatu u ostavljenom roku ili ne uputi pismeno izjašnjenje vezano za pismeni poziv, Upravni odbor regionalne odvjetničke komore će donijeti rješenje o brisanju iz Imenika odvjetnika.      

Nakon verifikacije rješenja od verifikacijske komisije Odvjetničke komore Federacije BiH, odvjetnik će se brisati iz Imenika odvjetnika.

Ukoliko odvjetnik da pismeno izjašnjenje na pismeni poziv za izmirenje svojih dugovanja prema Komori, i navede razloge zbog kojih nije u mogućnosti da izmiri dug u ostavljenom roku, Upravni odbor regionalne odvjetničke komore ima pravo procijeniti da li su razlozi opravdani ili ne. Ukoliko nađe da su razlozi opravdani, donijet će odluku o davanju novog roka za izmirenje dugovanja. Ako odvjetnik i nakon ovog produženog roka ne izvrši svoju obvezu, brisat će se iz Imenika odvjetnika.

Na rješenje o brisanju iz Imenika odvjetnika, odvjetnik ima pravo žalbe Upravnom odboru Odvjetničke komore Federacije BiH u roku od petnaest (15) dana od dana prijema rješenja.

 

(3) Lakše povrede odvjetničke dužnosti predstavljaju sve povrede i kršenje Kodeksa profesionalne etike odvjetnika, odvjetničkih stručnih suradnika i odvjetničkih pripravnika, koje u prethodnom stavku ovoga članka nisu označene kao teže povrede dužnosti odvjetnika.

 

Članak 79.

 

Postupanje odvjetničkog stručnog suradnika protivno odredbama članka 34, odnosno samovlasno vršenje poslova iz članka 35., smatrat će se težom povredom dužnosti.

 

Članak 80.

 

(1)  Kao teže povrede dužnosti odvjetničkih pripravnika, smatraju se:

 

-          samostalno primanje na zastupanje, bez suglasnosti principala,

-          samostalna naplata nagrade za zastupanje, bez suglasnosti principala,

-          otpočinjanje s pripravničkom praksom, bez zaključenog Ugovora o radu s principalom,

-          nesavjesno i neodgovorno obavljanje funkcija na koje je izabran u Organizaciji odvjetničkih pripravnika.

 

Članak 81.

 

(1) U postupku utvrđivanja odgovornosti za povredu dužnosti odvjetnika, odvjetničkih stručnih suradnika i odvjetničkih pripravnika mogu se izreći sljedeće disciplinske mjere:

 

1. za lakše povrede dužnosti odvjetnika, odvjetničkih stručnih suradnika i odvjetničkih pripravnika:

 

·      opomena,

·      javna opomena,

·      novčane kazne do gornjeg iznosa od 2.000,00 KM za odvjetnike, odvjetničkog stručnog suradnika i 1.000,00 KM za odvjetničkog pripravnika,

 

2. za teže povrede dužnosti odvjetnika, odvjetničkih stručnih suradnika i odvjetničkih pripravnika:

 

·      novčana kazna do iznosa od 10.000,00 KM, za odvjetnika, odvjetničkog stručnog suradnika i novčana kazna do 5.000,00 KM za odvjetničkog pripravnika,

·      zabrana obavljanja djelatnosti odvjetničkom stručnom suradniku, odvjetničkom pripravniku, u trajanju od šest (6) mjeseci do pet (5) godina,

·      zabrana obavljanja odvjetničke djelatnosti u trajanju od šest (6) mjeseci do pet (5) godina.

 

(2) Pravomoćna disciplinska odluka, kojom je izrečena mjera zabrane bavljenja odvjetničkom djelatnošću ili zabrana obavljanja djelatnosti odvjetničkog stručnog suradnika i pripravničke prakse, ima za posljedicu brisanje iz Imenika odvjetnika, Imenika odvjetničkih stručnih suradnika, odnosno Imenika odvjetničkih pripravnika, sa zabranom ponovnog upisa, za vrijeme trajanja izrečene mjere.

 

 

X.  FINANCIRANJE ODVJETNIČKE KOMORE FBIH

 

Članak 82.

 

(1) Odvjetnička komora FBiH financira se iz sljedećih izvora:

 

·      dijela članskog doprinosa (članarine) koji je utvrđen Odlukom Upravnog odbora Odvjetničke komore FBiH, iz članarine koju odvjetnici plaćaju regionalnim odvjetničkim komorama, a ove doznačavaju Odvjetničkoj komori FBiH,

·      upisnine za upis u Imenik odvjetnika, čiju visinu Odlukom utvrđuje Upravni odbor Odvjetničke komore FBiH, a uplaćuje se prije upisa u Imenik odvjetnika, izravno na račun Odvjetničke komore FBiH,

·      samodoprinosa odvjetnika, u slučaju izvanrednih i opravdanih potreba, čiji iznos utvrđuje odlukom Upravni odbor Odvjetničke komore FBiH, a tu odluku verificiraju upravni odbori regionalnih odvjetničkih komora,

·      drugih izvora, kao što su donacije i sl.

 

(2) Donacije, učinjene Odvjetničkoj komori FBiH ili sredstva koja bi osiguravali državni organi i institucije, ne mogu se koristiti za financiranje odvjetničkih komora, ukoliko bi korištenje tih sredstava na bilo koji način moglo ugroziti načelo neovisnosti odvjetništva.

 

Članak 83.

 

Nužni troškovi financiranja rada Organizacije odvjetničkih pripravnika, Organizacije stručnih suradnika Odvjetničke komore FBiH utvrđuju se u godišnjem Predračunu (Proračunu) Odvjetničke komore FBiH i osiguravaju iz izvora navedenih u članku 65. ovoga Statuta.

 

 

XI.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 84.

 

Regionalne odvjetničke komore će svoje Statute uskladiti s odredbama ovoga Statuta u roku od šest mjeseci od dana objavljivanja u Službenim novinama FBiH.

 


Članak 85.

 

Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom usvajanja na Redovitoj Skupštini AKFBIH održanoj 9. travnja 2011., a ovlašćuje se Upravni odbor da sačini prečišćeni tekst Statuta koji će se objaviti u Službenim novinama FBiH.

 

 

 

Predsjednica

Odvjetničke komore FBIH

 

Amila Kunosić-Ferizović, odvjetnik

 

 

 

 

Posljednji update ( Srijeda, 15 Juni 2011 )
< Prev